Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 6 )

tiet is drie j lenen en Zeven Jaar, Dat gy, ó ©odi Zyn Grël waar.

A'wetend' Opper MajefteitJ , Maak door Uw Raad het pad bcreit: Doed 'tMoordrotjdie nog vriendelyk veinfen, Als Cain's OfFer neder deinfen. i Jehova fpreekt, tot 't egte zaat j Ik ben, die ik zal zyn , myn raat ■ | Zal u doen over muuren fpringen, Schoon Legioenen onëgtelingen , 1 Met myn' en uwe goedheid fpodt, j 'k blyf uw' en uw's Vaders Godt. Deeze onze en onze Vaderen God , myne Vrienden ! is alleen in (laat, en zal ons aitkomft geeven, zoo wy ons in den Gebede tot hem voegen,dit is het eenige zwaard dat wytans aan onze zyden konnen eorden, voor als nog.

Het Zingen eenige dezer Liederen, in enze Huyzen , particuliere Gezelschappen j of Byeenkomften en diergeiyke gspermit I teerde Vrolykheeden, kan niemand my of ' ; u Lieden betwisten , maar neem teffens ! i deeze myne welmeenende raad in agt: Zyt i ; mzigtig. Die Landverdervers gian om ' ' ons als briesfehende Leeuwen , onstragtende I ' te verfijnden; op hoe veele Plaatfen word J ( 'er niet met aanzien van Perfoonen gevon- j ! aist, daar 't beeid der Gerechtigheid reeds J 1

| lange ontlast is van haaien blinddoek voor dc Ogen; wy ondervinden 't immers dage» ,'lyks. Is 'er wel iemand onder ons Prinsgezinden, die immer aan zoo een gruwelfr.uk gedagt jieeft, veel min 't zelve uitgevoerd, om namelyk een Glas te drinken, op de verdoemenis van hunne, fchoon anders denkende, Evenmenfchen, de nieuwerwetfe Patriotten; ik laat ftaan (ik yze haast om het te noemen) die van de Staaten, hun Wettige Overheeden? en moeten wy niet huoren en zien, dat de verdoemenis van den Prins en zoortgelyke conditiën, zelf in publique Huyzen .gedronken word'word bier over wel eenige Straf geoeffend? en in tegendeel worden de Prinsgezinden om een gering en niets beduidend, er! door onkunde begaan Misdryff, niet ten flrengften ge. ftraft. Wy hebben immers weer een Voor« leeld aan 't Geval in 't Zwynshoofd te Lylen. Hoe zyn daar eenige van u Lieden lis door Leeuwen en Tygers, meer dan 30 egens een, ónverwagts overvallen? Wat is er nog van gekoomen ? en weiken ophef is er nu weer gemaakt', dat eenige braave .eidfe Burgers hunnen Vriend en Vorst op en alleszinds gepermitteerde wyze naar de Ipanjaards Brug uytgelei gedaan en goede eis gewenscht hebben, tgter van de zaak

van

Sluiten