Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien, wordt een zoo zeer opgeklaard, als diepden* Jkend verftand gevorderd, bencfFends eene ongeiueene mate van zcd.gheid. Hij, wiet) dit, nu of eerlang, te beurt viel, — die zich op dien Oüjinpus kon verheffen , van waar hij den al kon overzien , zag wel-

ligt in de gehele natuur eene eenige kracht, de

eenige bronwel van alle verfchijnzelen in den gehe'en wijden waerelds kreits, alle naar hunnen aart, gewijzigd. Een gedacht, misfebien, voor ons oog en

begrip tot dus verre onpeilbaar: een gedacht, nochtans, zoo vruchtbaar als verheven. Een gedacht, 't welk recht uitgevoerd de natuurkunde tot ware wetenfehap maakt, en derzeive den hoogften trap van volmaaktheid aanbrengt. De we tenfehap, gelijk d'Alembert fchrander aanmerkt, wordt zoo veel te meer vergroot, als dezelve tot het kleenfte getal van grond-

beginzels wordt gebracht (c). Een gedacht, 't

welk Gods macht en wijsheid, de heilige bron van

derzelver beftaan en beftuur! oneindig verheft. .

Het bekoorlijke van dit gedacht, 't welk" de natuuroefchouwing, hoe gebrekkig ook noch, niet geheel ongegrond wraakt; — 't welk de denkende natuurbefchouwcr, in menigvuldige bezondere deelen van elk natuurrijk, beveiligd vindt,-— waar voor verftand en xede pleit.;— waar voor ons de goddelijke wijsheid Borg is,— kome mij voor dezen korten, zoo maar tiet al te korten, uitftap, bij u ten goede.

(r) Melanges de littcrature, dhijloire, £j? de philofophie,

Nouvelle editlon , Amft. 1764. t I. p. 36. . F.n~

cyclopedie d'Yverdon, art. mechanique p, 43. •

Sluiten