Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den te onderhouden, hy, die het anders zonde zou rekenen , den tijd met kleinigheden door te brengen. De Ernsthaftigfte, die anders voor al het bekoorlyke koud en ongevoelig is, fchaamt zich niet onder een glaasje wijn ter eere van den Liefdegod te zingen. Zoo vermogend is de kracht der wellust. Zy (maakt den Held, den Hoogmoedigen, den Geleerden, den Knorrigen, tot een nuttig medeburger, tot een vrolijk medgezel, tot een bevallig Mensch in de famenleving.

%■ 14.

Maar is dan het zinlyke Genoegen, de Wellust in eenen goeden zin , den Mensch onbetaamlijk ? Geenzins. Zy is ons als eene groote weldaad, als een hulpmiddel der gezondheid, van den goeden Schepper ten deele geworden. God gaf den eerften Mensch den prachtigen hof in Eden tot zyne verblyfplaats. Hy zoude hem veeleer eenen ruigen oord aangewezen hebben, indien Hy den Mensch niet tot het gelukzalig genot der wellusten in deze aardfche waereld beftemd had. Hy zoude eenen zoo onuitfpreeklyken fchat van rijkdommen en van prachtige verfchijnzelen niet in de natuur gelegd hebben; indien wy ons niet van dezelven ter zyner eere en tot ons genoegen bedienen «ouden, Hy gaf ons zinnen, en flelde ons 2 3 daar-

Sluiten