Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xz De STAAT der

ROER MOND.

5' 5-

Hoe het met die weinigen of veelen, die bij hunne Reiigie onveranderd gebleven , en welkers getal zeker van tijd tot tijd al minder wierden, in alle die tijden, zoo voor als na de gemelde verovering, en dus in de rijd van een gtheele Eeuw, en daar boven, al gegaan is; welke gevallen in zoo groote reeks van jaaren al voorvielen; ho^ men hen behandeld hee<t, u-a- neer zagter, wanneer Itrenger; hoe zij 'c met hunne Kctkgang en andere dingen geiteld hebben,- van d.t alles is niets voorhanden. Dit eenige heb ik gehoord, dat z;j wel eens te tiin.berg, een Steedrje in h^t Guhkerlund en crie uurto daar van gelcegen, ar Kerke gegaan zijn, eu daar ook hunne doodeu begraven zijn.

heeft, dat de Gereformeerden, de Bagijne Kerk daar gelaten, en de veel grootere Kathedraale of Bisfcbops Kerk in bezit genomen hebben, zoo dat de Bisfchop met zijn Kapittel naar de Parochie of St. Christophers Kerk heeft moeten overgaan. Van welke zaake ik geene andere reden ,kan uitdenken , als dat de eerfte de Bagijne Kerk voor alle de Toehoorders, zoo van de Gemeente als van het Cuarnifoen, te klein zal bevonden zijn , en zij om die reden na eene andere hebben omgezien. Zoo dat, die ter dier tijd leefd ;n, het voorrecht, dat hunne Voorouders nooit gehad hadden , zij zulks hebben mogen hebben, van naamlijk den openbaaren Godsdienst in het midden van hun met alle vr jheid te mogen geotffend zien. Edog ilechis voor eenen korten tijd, vermids vijf jaaren daarna de Stad weder onder het Gebied van Hispanjen geraakt is

Sluiten