Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«2 july. ZA AKEN VAN

1787.

anders trachten , als hun bovengem. Systhema , met de Staats-Leden van Utrecht, te Amersfoort vergaderende, en met de tieren Staten van Gel. derland en Friesland tegen deze Provincie, by continuatie, met geweld doortezetten, en alle andere Refolutien van Hun Hoog Mog., daar mede niet quadrerende, met behulp van den Raad van Staaten, en allen, die daartoe behulpzaam zouden kunnen zyn , buiten effeö te houderi, Hun Edele Gr. Mog. niet langer kunnen flilzitten, noch met goede oogen aanzien , dat deze Provincie, die zoo uitmuntende bewyzen van haar aankleven aan de wezentlykfte belaiigens van het Bondgenoodfchap heeft gegeven , en zo confiderable facrifices voor haare Bondgenoten nu noch in de laatfte trouble* heeft gedaan, langer op eene zo ondankbaare wyze door eenigen Leden van hetzelven Bondgenoot» fchap zoude worden behandeld , en in alle haare falutaire oogmerken ten nutte van het Vaderland, door alle de gem, wegen en middelen verder zoude werden getraverfeerd.

Dat Hun Edele Groot Mog. derhalvcn met relatie tot de voorfx. denunciatie, in de gem, Zeeuwfche Refolutie vervat , by provifie verklaren , dat Hoogstdezelven de Admisfie der bovengem. nieuwe Gedeputeerden ter Generaliteit op den 14 Juny laatstleden , na exhibitie van hunne Commisfie van de Staten van Utrecht, waarop, guoad forman, geene remarques by cenige van de Gedeputeerden der •andere Provinciën zyn gevallen, houden voor wettig; mitsgaders van gedachten zyn, dat de Vergadering van Hun Hoog Mog. niet is bevoegd, om zich te immisceren in verfchillen, die 'er fubfifteren tusfchen de Staats-Leden van de Provintie van Utrecht, als zynde zuiver domesticq; en dat, mitsdien, byaldien eenige middelen in 't werk zouden mogen worden gefield, om gemelde Gedeputeerden feitelyk uit de Vergadering van Hun Hoog Mog. te ■weren, Hun Edele Groot Mog. zich genoodzaakt zouden vinden , dezelve Gedeputeerden te nemen in hunne protectie; en daarentegen de Gedeputeerden

Sluiten