is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jdly. STAAT EN OORLOG. 1787. 85

deeze gevoelens myn Ampt bekleedende , had ik met regc een aanfpraak op hec vertrouwen van het Volk. Maar de ongelukkige tydsomftandigheeden hebben ook in deze Provincie het vertrouwen op Regenten en Ministers der Regeering weggenomen, zoo dat misfchien niet een eenige zig op het algemeen vertrouwen van de Natie, zonder onderfcheid, kan beroemen; terwyl de Laster in dit anderzins zoo vreedzaam Land, tot nadeel van de rust, onder een groot aantal onzer goede Ingezetenen heeft weeten een vermoeden inteboezemen, als of zommige Regeerders haakten naar eene verandering in onze gezegende Conftitutie , en Zyne Hoogheid den Heere. Prince van Orangein deszelfs Voorregten zogten te benadeelen, offchoon (gelyk aan U Edele Achtb bekent is) nimmer tot het veranderen van onze Conftitutie in dit Gewest eenige voorllagen zyn gedaan, veel min daar toe door iemand der Leeden van Uwer Edele Achtb. Vergadering of derzelver Ministers is geadvifeert, terwyl ook zyne Hoogheid in deszelfs hooge Waardigheeden binnen deze Provincie niet het allermin» fte is verkort , nog eenige bed nkingen daartoe, het zy in, of (zoo veel ik w^ct) buiten Uwer Ed» Achtb. Vergadering, door iemand der Regenten of Ministers is geopperd.

Onvermindert dit alles, deelt ook myn Perfoon in de vooroordeelen van zemmigen. Ik laat de vuile oogmerken voor den Lasteraar.

Ik heb met genoegen ondervonden , dat Uw Ed. Achtb. in myvgeen misdaad wisten. Ik vertrouw ook van de eërlykheid van den Heer, het Officie waarneemende, dat hy zyn Plicht, indien ikfchul* dig was, zou hebben betracht,

Intusfchen ben ik ü Edele Achtb. ten hoogden dankbaar voor de wys , waar op U Edele Achtb. jny hebben gelieven tc communiceeren , wat aan dezelve ten opzigte van myne Amptsbediening aangenaam zou zyn , en vermeenen ter bevordering van de rust te verftrekkan.

Daar ik altyd het algemeen belang heb gettacht F 3