is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july. STAAT EN OORLOG. 1787. 87

Edele Achtb. aan hem als nu , in dier voegen zyn demislie geliefden te verleenen.

Waarop, na dat gem. Heer zig uit de Vergade. ring had geabfenteerd, is goedgevonden en verftaan aan den Heer Ermtrins te verleenen de dimisfie van deszelfs bediening als tweede Penfionaris dezer Stad, zonder dat Hun Edele Achtb. hier door willen verftaan worden , voor zig zelfs eenige reden te hebben, om gemelde Heer uit zyne bediening te removeeren, of eenig ongenoegen te hebben over de handel wyze by denzelven in de waarneming van zyn voorfz./ bediening gehouden, waar door hy eenige correctie zoude hebben moeten incurreeren, of zig deze Post onwaardig gemaakt hebben.

En is wyders goedgevonden , aan welgemelden Heer te laaten de jouisfance van die Regten en Vrydommen, die aan geweeze Leeden van hun Ëd. Achtb. Vergadering gewoon zyn vergunt te worden ; mitsgaders aan denzelven van Stads wegen "te reftiiuëeren de recognitie , die aan de Stad en Provincie by de aanvaarding van de opgemelde bediening zyn voldaan geworden , en zulks zo veel bedraagt de recognitie aan de Stad gefurneert eene fomma van vier honden en vyftig Ponden, en aan den Penfionaris Schover als de geheele Provinciale recognitie van drie hondert Ponden hebbende voldaan de helft van dezelve fomme, ingevolge Hun Edele Achtb. Refolutie van den 34 July 1762, en diensvolgens te famen eene fomme van zes hondert Ponden, tot betaling van welke Heeren Thefauriers by dezen worden verzogt en geauthorifeerd.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Refolutie.

(Was getekend)

sis. cbene»

F 4 CXCVI,