is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

MEDEBURGERS!

„ Gy lieden had by Refolutie van den 7 Maart in „ onze handen gelieven te ftellen ene Misfive van ,, de Staten van Zeiand gefchreven te Middelburg „ den 19 daar te voren, en houdende ene kennis ge„ ving van opgefchotene penningen, ter betaling der „ Soldyen aan het Esquadron Cavallerye van van „ der Duin, op dezer Provincie, repartitie itaande, ,, verzoekende tevens restitutie van devoorgefchote„ ne penningen, hoe eerder, zo beter te mogen „ erlangen; hebben gemelde Gecommitteerden, de„ ze zaak in Commisfie onderzocht hebbende, de „ eer Ulieden ene Concept Misfive, ter beantvvoor,, ding van boven de gemelde Misfive, aan de Sta,, ten van Zeiand te prsefenteren. Aldus gedaan bin„ nen Groningen in het Provinciehuis op Donder» „ dag den 19 Maart 1795.

L. B. Lobman. Geert Reinders.

T. A. Ten Berge. Onne Tomas.

J. Adr. Meurs. Reinder Elema.

S, Trip.

AAN DE STATEN VAN ZELAND.

EDELE MOGENDE HEREN!

„ Op den 7 jongst is ter onzer Deliberatie ge,, bragt Ulicder Misfive, gefchreven te Middelburg „ den 19 Febr. 1795, houdende gemelde Misfive ,, deels ene kennisgeving van ene door u lieden „ gedane opfchot' van penningen ter betaling Sol„ dyen aan het Esq. Cav. van van der Duin, op „ onze Provincie gerepartieerd, en wel van den ,, 28 Jan. tot den 25 Maart, deels ene adhortatie „ om gemelde opfchot hoe eerder, zo beter aan U„ lieden te reftitueren: Wy hebben de zaak door „ onze Gecommitteerden doen onderzoeken, en het „ is op derzelver Rapport, dat wy de eer hebben, „ Ulieden te refcriberen, dat de Soldy-Ordonnan„ tien voor alle de Troupes op deze Provincie geF 5 „ re-