Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dingsdag den 17 Febr. 1795. nadem.

3

gering te erkennen, de belofte (in plaats van eed) daar toe itaande op zyne .burgertrouw in de Vergadering afgelegd.

De Stads Rentmeester II. E. Sibinga binnen geroepen zynde en gevraagd of hy de ProvifionéleMunicipaliteit dezer Stad als ene door het volk gekozene Provifionéle Regering erkende en aannam als zodanig te eerbiedigen, en daarop hebbende geantwoord voornemens te zyn voor zynen post te bedanken, en dat al lang dat voornemen had gehad, waarop afgetreden en wederom binnen gceischt zynde, en gevraagd of dan zynen post necrlei en daar van refigneerde, antwoordende daarop zynen post neder te leggen; heeft de Provifionéle Municipaliteit deze refignatle aangenomen mits tevens den gemelden Burger //. E. Sibinga verzoekende en des noods requircrende, om heen ter tyd een ander in zyn plaats als Rentmeefter dezer Stad zal zyn aangefteld, in zynen post te continueren en zoo lang voor 't Comptoir verantwoordelyk te blyven: nemende' dezelve aan om intufichen de Provifionéle Municipaliteit voor zyne wettige Regeringe te erkennen en te eerbiedigen.

Op het geproponeerde ter Vergadering heeft de Provifionéle Municipaliteit den ad interim fungerenden Stads Advocaat Fiscaal Homan geauthorifeerd om ter ontdekking van inbreuk tegen de conftitutie en goede order zoo vele pennin» gen te gebruiken tot correspondentiegeld, als op zyne Burgertrouw kan verklaren daar toe te hebben geemployeerd en gediend.

Op het geproponeerde van het twede Committé ter Vergadering der Municipaliteit, ten einde de StadsBouwmeefters worden gelast om af te geven het geen de Commandant van Hoof mogte requireren tot defenfie dezer Stad nodig te hebben, is goedgevonden en verftaan, dat de Bouwmeefters worden geauftorifeerd en gelast om aan zoodanige perfonen, als de Heer Hoof vooraf met name aan de Bouwmeefters zal opgeven, te extraderen zoodane goederen als zal requireren, en laten verveerdigen het geen nodig zal oordelen, mits die perfonen daarvan recepifien geven aan de Bouwmeesters ter hunner verantwoording; en zal extract dezer aan den Commandant Hoof als mede aan de Bouwmeefters worden ter hand gefteld.

C as ' Op

Sluiten