Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 3» ]

En laatftelyk zodanig een gewrogt, dat den

Romeinfchen Stadhouder Festus, zig fchaamde te troetelen , waarom hy tegen den Koning Agrippa, deze reden voerde: „ Om wiens wille, als ik ts ,, Jerufalem was, de Overpriesters en Ouderlingen ,, den Joden, verfchenen, begerende vonnisfe, te-

,, gens hem. Aan welken ik antwoorde, dat

,, de Romeynen de gewoonten niet en hebben, eeni,, ge menfche, uit gunfle ter dooi over te geven, ,, een de befchiddigde , de befchuldigers , tegens„ woordig heeft, en plaatflebe van vcrantwoordin,, ge, gekregen heeft, over de befchuldiging."

Zie daar Doorl Forst! de tweede reden van de demisfie, my zo noodlottig te beurte gevallen. Zie daar Prince van Orange! beoordeeld zelve of die billykheid, of die regt en geregtigheid ademd? Of den regul, doet een ander, gelyk gy van een ander vorderd, daar in gevolgd is? Of dezelve, in dat Gerigt, daar de Vorst een mensch , en den Rigter , de Eeuwige Godt, en een wreker van de beledigingen aan-Zyne Schepzelen, toegebragt, zal zyn, zal kunnen befiaan? En vergun my alleen dat ik dit btfluite met d't fpreekwoord:

Si accufare fufficeret quis tutus ejje poffet.

Dan Doorl. Vorst! deze redenen, alzo, by my geallegueerd, prefiipponeren eene befchuldiging jeaens my U aangebragt; ik zoude Uwe Hoogheid de grootfte belediging aandoen, indien ik, deze Uwe daad, aan een willekeurig, dat is despotiecq, goedvinden, toefchreef, en dit declaratoir zoude involveren: Alle de Ar.ipten , in de Domainen welkers waardy, doorgaans met goud word opgewogen, zyn enkele Chimaires. Neen! Uwe Hoogheidis, door den aanbreng van veele befchul-

di-

Sluiten