is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?3 )

telligentie met de Gecommit. van die Steden te vervolgen.

En hier meede eindigende bidden wy God

Edele Mogende Heeren, byzondere goede Vrienden , Nabuuren en Bondgenoten!

UEd. Mog- by voorfpoèdige regeringe nog lange te conferveeren.

Gefchr. t' Arnhem den 21 Sept. 1786.

UEd. Mog. byzondere goede Vrienden , Nabuuren en Bondgenoten

Die Raaden des Furftendoms Gelrc en Graaffchaps Zutphen.

Ter ordonn. van dezelve

(get.)

F. W. van den STEEN.

B Y L A G E.

MANIFEST.

De Staaten des Furftendoms Ge/re en Graaffchaps Zutphen doen te weeten ; Nademaal wy niet zonder de gevoeligfte aandoening en leedweezen hebben vernomen die zo ongegronde, als malicieufe gerugten , welke niet alleen in deze Provincie, maar zelfs door ganfch Nederland wyd en zyd zyn verfpreid omtrent de waare redenen en motiven , welke ons tot het neemen van onze Refolutie van den 31. Augustus laatstleden met betrekking tot de Steden Hattem en Elburg

hejb-