is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de representanten des vrijen volks van Vriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

door die Commisfie was overgegeeven, houdende bekendmaking van het beftaan van gemelde Committé en verders van het oogmerk hunner verrichtingen' om mede te werken tot herftelling der plaatshebbende nusbrmken: welk adres voor NotificVe isaange-

Vervolgens deed de Commisfie tot het vereffenen der zwarigheden voortfpruitende uit het Placaat van den sa deezer 1.1. verflag, over de nodige ophelderingen of veranderingen in gemeld Placaat te maaken; wS op door de Vergadering is befiooten bi] het voor^Pla-

Z ,ar TMsl'cHn heeft de Vergadering op

voorftel van die Commisfie, goedgevonden te verklagen, dat de getrouwde militairen, die bij de Burgers niet ingekwartierd zijn, en geen 4 gis. in de week in te komen hebben, (hun tractament daar onder begreepen; insgelijks in die Publicatie zullen begreepen zijn, en m de weldaad, daar in voor minvermogende Ingezeetenen bepaald, zullen kunnen deelen, nuts met een bewijs van. den Commandant hunner Comp. voorzien zijn dat' zij geen 4 gis. in de week in te komen hebben: zullende hier van bij misfives aan alle de Municip als mede aan den Generaal Major üonnomme, worden kennis gegeeven

Insgelijks heeft de Vergadering béflooten, om op den uitvoer van ieder vierendeels korf aardappelen een fehelhng impost te fielten: waarvan de bekèndmakine door een gewoonlijk Placaat is gefchied. 6 Verders wierd op voorftel, in eene remonftrantie van de Municip. van- Leeuwarden vervat, een Commisfie benoemd, beftaande uitdeBurgers HijMama, Hoffira, Mebtus en Westra, om te onderzoeken of de Stookers even goed met Haver als Weit kunnen ftoo-

Nog is befiooten het request van AgeCornelis Wijngaarden, Koekebakker te Dokkum, ter zijde te ftellen tot er nader verflag van de Commisfie, nopens het brood zal zijn ingekomen.

Verders is nog na nadere overweeging goedgevonden om. eene Commisfie te benoemen, beftaande u t de Burgers Cropy ' Mebius, Gorter en Wesfelius, 0m gezamenthjk met de Commisfie' tot het artieul der Gene-