Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"i nhou d;

Bladzy.

ÏNi-ïiniNG en oogmerk van den Vryen Nederlander. -

Gedagten ever de Pl-jheid van aenhn en d* Vryntid van de Drukpers. - 3. ' De Aütheur cn de Muis. - H'

Hec waare ftaidpunc ulc welke men het voorgevallene op den u Maart 1785 in Utrecht hëï$s te befchouWèiL - .17*

Voorleezing in een Patriotcifch gezel, fchap, behelzende de waqre Vryheid in den Burgerftaat. ... - ifi.

Brief van Jiifltts Popnliir over het ta arresterea'RegéeriQgs - Règlemetit. - 62.

Brief van Jaftüs Copyt ten geleide van de Brieven en Aanfpraaken der negentien Hceren Raad en der Stad Uc.recht welke op den 14 Maart hunne Raads plaarzen by dezelve zuiden, te willen aftlaan mes de noodige aantekeningen. - - 65.

Propofltie van den Raad J. C. Smissaert , op maandag den ir April 1785 in de Vroedfchap der Stad Utrecht wegens de aanfehryving van hun Ed. Mog. aaa den gerechte, gedaan. ... 114.

Adllmétie tót dezelve propofltie 116.

Refolutie der Vroedfchap op dezelve 126.'

Aantekening van den Raad de Ridder tegen gemelde Refolutie. - - 1*7.

Vervolg van het voorgevalleae na den jl Maart te Utrecht. ... 131, * 3 De-

Sluiten