Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C stik 2

fcheen het óat de pyn zich verhief, hy riep: och,

Bodartje! Bodartje! Bodartjc

Bermindiaml Bermincham!Bermincham! -

och Olirier Nugentl IXugent! Nugent!

och Boas. de C analen! Canalen! Ca'ialen!

Tk was verwonderd , zulk een vreemde uitroep «oor pyn, te horen, \% kon my daar geen verbeelding van maken, ik was in de meerite verleegenheid, en wilde een en andermaal op den !yder toefpringen, maar wierd als weerhouden. Nog rrieer ftecg myne verbazing, toen dair op onmiidelyk me een allcrvreefely'kitc verheffing van fteai volgde: ó D.enenl Deenen'l Deenen! - . - . Tintel Tuite! Tuite! - . - - Coupons! dom pons! Coupons! na dien uitroep overwonnen van pyn, verflauwde de ftem, zo dat ik Ly herhaaimg, fiechts onmens mom s mompelende , veriiond:

Cojitrcctenl Contracten! Contracten!

é Weesk 6 Weesk ó Weesk - - - -!

Wil ■ - ~ / Wil - - -.' Wil - - • .' my dage; dat is een wonderlyk kolykJ zo dat met ben Vomaeif rnoec gecureerd worden ; zal er iets vreemds voor

den dag. komen de pyn een weinig fchy-

Bende te ftillcn, wierd door een uicniimeid, die cr zeer wel uitzag, binnen gebragt, een kostbare Tnce-Stoof, ~,met een fraaije verlakte Thee» ketel , en Saxis Porceleine Trekpot en Spoelkom, dat op een niet mjn fraaije bcdtafel wierd

gezet, het dek door hec woelen des

lyders een weinig afgezakc zynde, werd door de g'edicnftige meid zeer galant'gelyk gelegd, en de orgemakkelykheid van de plo jen enz: wat weg getrokken. Ik wierd by my zelf onverduldig, en wenfehte de werking van hec vomacief te zien. Dan naauwlyks was de meid vertrokken of ik zag de deur weder oogenbliklyk openen —■ en , het beeld senes verftorvencn binnen trceden, op welke akelige gedaante ik met een fchrik ont- . waaivte,

|Lang

Sluiten