Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERACLYT*» DEMOCRYT.

N. 3.

Saturdag, 17 December, 1796.

Het Tweede Jaar der Bataaffcke Vryheid.

Het vervolg van het vorige in No. 3.

,) /^Vnze ftoute Opfnyers moeten ln de daad „ \J niet onkundig zyn, of wel zy moesten ,, geen fchyn maaken te vergceten, dat alle de

Stadhouders 'er de yverigfte Voorftanders „ van geweest zyn; dat zy alle de volltrekte „ incenfmelting der Finantien hebben gewild,' „ door welk middel eene volftrekte Monarchie „ in hunne handen wel dra zou uitgewifcht heb„ ben tot den naam zelfs van eene eertyds zo „ vermaardf.- en zo bloeijende Republiek. "

„ Het voegt ook wel hier een klein foutje „ van twintig Mi.liocnen te vermelden, in de „ bepaling der Schuld van de Provincie Fries„ land. De Steller is afgedwaald geweest ,

door een gezach, het welk jammer is dat

men het moet tcgenlpreeken ; evenwel hy „ heeft zynes ondanks de voorgevcns onder,> fteund der gecncn, welke de werklyke Rege„ ring dier Provincie juist niet als de best mo» gejyke befchouwen, aangezien dit Gouverne„ ment, in eene officieelc by eentrekking, het be„ wys heeft opgeleverd, of van deszclfs oner„ varenheid , of van deszclfs kwaade trouw, „ door de in gefchil zyndc fchuld te doen bclo„ pen tot 32 iviillioenën, wanneer zy daadlvk „ 52 is. "

„ Wy zyn het met den Steller eens over de „ volftrekte noodzaaklykheid der fiaatkundige C „ Een-

Sluiten