is toegevoegd aan uw favorieten.

Heraclyt en Democryt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ eenigd, en deeze teegenftand is teen het voor-

wendzel geworden, waar van zy, die alles „ willen uit elkander fchroeven, zig bediend „ hebben ora in dat rampzaaiig land den zeetel ,, hunner onderdrukking en onrechtvaardigheid „ te vestigen.

„ Tot dien tyd toe was Friesland een voor„ beeld geweest, zoo wel van Vaderlandsliefde „ als" van Orde —- zy was de eerfte Provin-

cie die uit haaren boezem eene wettige Volks„ verteegenwoordiging, gegrond op de Volks-

rykheid daarftelde.

„ By geieegenheid der vrywillige gekincgotiatic van van de maand December iaatstlceden „ (dat is van December 1795) toonde het „ Volk zulk eenen yver om de gemcene zaak „ ter hutpe te fnellen, dat men die nergens

„ zoo zag Doch dit zelf moest aan on-

„ rustzockers en voorftanders van Regeering„ loosheid volftrekt mishaagen, en deeze nu „ naamen het aarfelen betrekkelyk de byëcn„ roeping eener Nationaale Vergadering met *5i vervoering tot een, tea minsten fchynbaari, „ voorwendzel om die fchoon e eensgezindheid „ te ftooren. „ Dit was echter niet anders als een voorwendzel, want na dat de wederom in hunne rechten herftelde Reprefentanten hunne toe„ treeding tot de Nationaale Vergaadering had-

den geproclameerd naamen de mtiite-

,, msakers daarom niet te minder hunnen toe,, vhj'gt tot hunne voorige maatregelen van „ verwoesting. — Maar wat was er gebeurd? „ De troupes, die bewaardfters van de rust en orde waaren uit Fri- sland getrokken — Een gewapend oprofr had de wettige Repre„ fentatie zelfs in haar heiligdom ontheiligd; „ Er ha ld er, willekeurige afzettingen, gevangen„ ncemingen , e: verbanningen plaats gehad —

(_a) Zie de no»t oiidtr pag. 199