Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Si*

dat indien wy deeze Republiek eens weder ^willen zien herfteld in den ;ouden ftaat van luister en aanzien, welken zy te vooren vertoonde onder de mogenheden van Europa, de magt van het gantfche Volk op de gelukkigfte wyze vereenigd zal moeten worden, en dat deeze magt, zal zy zich met genoegzaamefterktenaar buiten vertoonen, niet behoort te kunnen worden tegengegaan door geduurigc botzingen van ligchaamen, die, het een tegen het {ander ftootende, alle Nationaale kracht ontzenuwen en verfpiilen. Hoe anders zal dejRepublicq'.respect inboezemen aan vreemde magten,die haar omringen; hoe anders zal zy haare oude krgaten herftellen en den diep vervallen ftaat van Commercie weder opbeuren, hoe anders zal zy vereenigd raethaaren bondgenoot, het trotsche Albion fteeds nydig op onzen welvaart, vernederen, en deszelfs magt fnuiken, op dat het evemvigt herfteld worde, en alle Volkeren hun aangebooren recht herneemen, het welk hun de vrye Zee fchenkt, om hunnen welvaart langs alle eeriyke middelen van induftrie te bevorderen; hoe anders zal de Republicq zich tegen onverhoedfche aanvallen te lande genoegzaam verzekeren. Te recht dan heeft het Plan van Conftitutie een groote magt gegeeven aan den uitvoerenden Raad; te recht heeft het de befchikking over de krygsmacht te water en te lande aan hun opgedraagen, als meede alP politieke onderhandelingen met vreemde Mogendheden.

K k 3 . Maar

Sluiten