Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*9'

zag in een klein lichaam reeds een behoedmiddel bevat om deufurpatie van den ftaats-raad tevoorkomen.

Verdeel de magt, welke gy opdraagt, tusfehen veele'perfoonen; maak een groot ligchaam van den raad van uitvoering; onderwerp dcnzelven aan andere lichaamen; aan wetgcevende vergaderingen, aan provintiaale refolutien, en gy vermindert de verantwoordelykheid van derzelver leden; gy opent den weg voor alle misbruiken, en gy fluit dc deur toe voor alle verbeteringen: wat zeg ik? gy belet, dat de kracht der Republiek zich vertoone naar buiten ; gy belet dat de wetten bchoorlyk worden geëxecuteerd, en gy geeft het fchoonfte fpel aan allen, die in de verwarringen, in de magteloosheid van den ftaat hun geluk en voordeel zoeken.

Na dus kortelyk aangetoond te hebben van hoe veel belang het zy aan den uitvoerenden raad een groote magt te verleenen, de magt zuiver daar te haten, alwaar de verantwoordelykheid is; en dezelve in een lichaam van weinige leden te concentecren zullen wy nu meer bcpaaldclyk trachten te voldoen aan de tweede vraag, door Batavus ons voorgcftcld: of namentlyk de Co?iftitutie in zich de behoedmiddelen bevat om alle usurpatie van den ftaats-raad te voorkomen.

K k 4 Nee-

Sluiten