Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

haalde Proeven, niets minder als dc beste uitkomst te ger moed, en de oogen van duizenden op haar gevéstigt zien.

Ten tweede: Hoe kon men het algemeen fterker, op iets grooter of heerlyks, doen hoopen en vast vertrouwen, dan het zelve van tyd tot tyd uit te Hellen, om alles ten faveur te hebben, wat vereischt wierd, om de Proef in zyne volkomenftc kracht ter uitvoer te brengen? Hoe kon men deeze invloed algemeener maaken, dan zulks in het Articul van Jmtferda'm, in den zeiven Courant, met de namen Uwer Wel-Edelen als flonker Lichten aan gantsch Nederland aan te kondigen 1 Ikerkenne zeeker: dat eerst genoemde naam alleen genoeg was — om alle, welke eenigzints in de geletterde Waereld bekend zyn, i n het fterkfte yertrouwe, in de abfolute — en beste gevolgen der Proeven te bevestige — en dat niemand iets minder verwagt heeft: als'wy alle, tegens

verzekering zyns levens, met meedelyden aau-

fchoud hebben.

Ten derde: De overtollige uitnodiging door een mcenigte gedrukte brieven', welken boven het geöor loofde getal , tegens de Conditiën der Jnteekening ,\ aan een pnnoemelyk getal Perfoonen , van' allerlei Rang en Staat, onder de begroeting Wei-Edele Heer; zyn rond gezonden; dit zy'my vergund een weinig nader te befchouwen.

De vier reeds genoemde Hccrcn Bellierderen, welker namen onder dezelven uitgedrukt itonden; hebben zeekerlyk haare zoo uitblinkende kunne niet alleen onder

het lichaam van Felix. Meriiis, willen fmooren;

maar, om doch zoo veel mooglyk, alle monden van haaren Lof. te hooren weergalmen; — daar door den toegang zelfs aan den geringde Schoenlapper, ik zegge: Wel Edele lieer S. L uitgenodigt , gejyk my zelfs, een dier brieven door .een Wel-Edele Heer Kruyer. als; Eigenaar derzclyen, vertoont is.

Uit

Sluiten