Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

Art. LIL Dit Lichaam verdeelt zig in twee Kamers , genaamd de Eerfie Kamer en Tweede Kamer,.

LUI. Ter daarftellinge dezer verdeeling in twee Kamers, houden alle de Leden van dit Lichaam, jaarlijks, op den laatsten Dingsdag der maand Julij, eene algemeene Vergadering, en kiezen alsdan, uit het volle getal van alle de verkozenen tot het Vertegenwoordigend Lichaam , dertig Leden, welken de Tweede Kamer uitmaaken; vormende de overige Leden te zamende Eerfie Kamer.

LIV. Zoodra deze fchifting volbragt is, conftitueëren zig de beide Kamers gelijktijdig, en geven daarvan, onverwijld, kennis aan eikanderen, en aan het Uitvoerend Bewind. De zig dus geconftitueerd hebbende Kamer» Vergaderen nimmer in dezelfde Vergaderzaal.

LV. Elke Kamer Helt haare eigen Ministers en Bedienden aan.

LVI. Elke Kamer heeft, buiten zig, eenen vasten Secretaris, en eenen Boodfchapper van Staat.

LVU. De Voorzitters, en de Secretarisfen, der beide Kamers, zijn altijd in de Refidentie - Plaats tegenwoordig.

LVIII. Elke Kamer heeft het regt van politie in de plaats haarer zittinge.

LIX. Elke der beide Kamers ontwerpt voor zig zelve een Reglement van Orde, hetgeen, na door dezelve goedgekeurd, en door de andere Kamer bekragdgd te zijn, het gezag van Wet heeft, en niet, dan op dezelfde wijze, kan veranderd worden.

BE R-

Sluiten