Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5)

iukkig intusfèhen hooit men de menfchen in 't algemeen beweeren, dat, zoo men de kracht der opperfte magt, zoo als zy door het gewoone gebruik gevestigd is, niet wil vernietigen, men dan ook erkennen moet, dat de Vorst boven de wetten verheven is, zoo dat, hoe zeer hy alleen zyn eigen byzonder belang behartigt, en nimmer denkt om het welzyn zyner onderdanen , deze laatften geen anderen toevlugt hebben, dan alleen hier in, dat zy zich beroemen kunnen (i), ftiptelyk te

gehoorzamen en geduldig te lyden;

als mede, dat de Vorst geenszins verantwoordelyk is omtrend zyn gedrag , dan voor God alleen, van wien, zoo als men dan vooronderftelt, de Opperfte magt oorfpronglyk afkomstig is. Zeer weinigen zyn 'er, die hier de zyde van het Volk kiezen: de meesten verdedigen de zaak van den Tiran onder den naam van Vorst, en trachten zoo wel zich zeiven

als

O) Dit was weleer het zeggen van een Romeiniehen Ridder san Keizer Tibenus: Tibi Summum rum Judicium Dii dedêrc: nnbis obfequ'ii gloria reiic.'a Hf. Taeit. Anna!. Lib. VI. Cap. VI ü. mor. 5. t

-* 3

Sluiten