Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8 De EDELMOEDIGE,

maar nauwelyks daarzynde, of ik gevoelden myn gedrag overdenkende de grootheid myner misflag. Ik befioot dan door nood geperst, daar ik het veinze verfoey. My van die laage kunst te bedienen om in de gruwelen myner mede ge^ellen niet te deelen; dangelyks bedacht ik hier toe nieu we voorweudzels. Maar nu begon men my verdagt te houden , en het was meer dan tyd dat wilde ik my met geen euveldade bezoedelen, ik hun byzyn ontvlugten, wat Clarisfa betreft, heimelyk fchreev ik haar van tyd tot tyd; enige brieven zyn door haar beantwoord geworden. Maar nu zeden eenige weken heeft zy opgehouden my te fchryven. En myn waarde Vriend ik weet niet wat ik er van denken zal, haar van trouwloosheid te befchulgen. £ou, daar wy in weerwil onzer fcheiding el, kaar een eeuwige.: trouw gezwooren hebben , haar onregt aandoen en onteeren. Neen wellicht heeft men onze brieven opgehouden, of is zy door onpasJykheid belet geweest my te fchryven. Het verheugd my zeer dat myne vlugt my nu gelegenheid verfchaffen kan van myne bekommernis omtrent haar uit den weg te kunnen ruimen. Schoon gy aan Ernestus onbekent 'zyt zeg my weet gy niets van hem of zyn Dochter?

! willem.

Niets als door berichten waar by men my verzekert heeft dat hy alle zyne klanten die maar eenigermaaten het Patriottismus zya toegedaan, verliest. Dat zyne fchuldeisfchcrs welhaast op zullen koomen, en dat Clarisfa van droefheid dagelyks verkvvynd,

k Ar

Sluiten