Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCEPT tUBLICATÏË.

Wegens eene GeldlïgÜng hy wyze van Belasting op de Janrlykfche Inkomfien,

Articül li

D eeze Geldligting by Form van Belasting op de lnkomtlen, zal loopen over alle de Ingezetenen van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders van de Coloniën van dezen Saaat, zoo in de Oost- en WestIndiën, als op de Kusc van Africa als mede over alle Buitenlanders, voor zoo verre zy eenige onroerende Goederen, binnen de voorfchreve Landen en Coloniën, 't zy in Eigendom, 't zy Fideï, Commis of in Lyftocht, bevitten , of in één of meerder Jaaren, by 'c volgend Articul genoemd* bezeeten hebben;

Art. II.

De heffing zal gefchieden over het zuiver beloop van ieders inkomen, en zullen mitsdien allé Ingezetenen, in het voorgaande Articul genoemd, zoo voor hun zeiven, als voor die geenen * wiens Goederen zy adminiftreeren, of hebben geadminiftreert, verplicht zyn, zöo naauwkeurig mogelyk optemaken, hoé veel ieder hunner voor zich zelve * of voor rekening van den geene, wiens Goederen zy adminittreeren of hebben geadminiftreert, 't zy onder de Tytuls van Renten, Intrest, Winst, Inkom stj Huur, Pacht, of welke andere benaming 'er aan zoude kunnen of mogen gegeeven worden, in dé Jaaren 1790.1791.17^2.1793. en 1794. na aftrek van reëele, in die Jaaren gevallene, fchadens, aan zuivere inkon ften gehad of genoten heeft, ten einde daaruit door een gemiddeld getal, de hoegroot-

Sluiten