Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

•p te haaien, te verfraaijën, en Salofflons recht fpreekender te maaken?

3. Waarom het nodig was, de Municipaliteit in zo menigvuldige kostbaare Committées te verdeelen? ——

4. Waarom of 'er een Jpeelend quartier op den groo. ten of §t- Jacobs toorn behoefde gebracht te worden? ■

5. Waarom de Boomen, dat cieraad van den Hage, uitgeroeid en nieuwe in derzelver pl.ats geplant zijn, terwijl men twijfelt of het provenu van den verkoop van dezelve wel tegens de geirapendeerde kosten heeft opgewoogen, | zonder eenig nadeciig faldo te nebben achtergelaaten ? —

6. Waarom de oudé Regenten beeter op den bc< hoorlijken tijd betaalden dan de tegenwoordigen, daar

• de inkomsten echter zo merktijk niet zijn verminderd?

7. Waarom de Commisfie van vijven tot noch toe geenzins middelen heeft uitgedacht om Stads finan~

■ Zién behoorlijk te onderfleuuen?

Alle welke reflecteerende vragen zij zich zeiven door drieste machtfpreukcn en opgezogre drogredenen beant.

■ woordende, eindelijk concludeeren tot de volgende voor , hun zo drukkende bczwaaren, dat tijdelijke overzienin-

■ gen, rekeningen en verantwoordingen , het af-

- fchaffen van het overtollige, gemodereerde bepalingen, het beraamen van middelen tot voorkoming

van willekeurige inftellingen, van ondraaglijke lasten op de noodwendigfte .'en bijna onontbeerlijkftc levensmiddelen en eindelijk eene meer geconcentreerde inrichting, dat dit alles in practijk gebracht zijnde, had -kunnen voorkomen den verachterden Maat van Stads Fi-

• nantiëii, de tot den hoogften trap van armoede en el« Jende gefteegen Haat van gealimenteerde fchepzelen —— en de min kostbaare en meer draaglijke omftandigheden van den Burgerftaat.

En dit, Medeburgers, zijn de rampzalige gronden, ,weike door arglistigheid en ontevreedenheid ingebracht wordende, bij veelen de klaagftem doen opgaan, welke ^'mts zo lange de oorzaak geweest zijn van imecr en meer jjhaatlijk geworden verdeeldheden, het ftokpaard van vit~ ren-

Sluiten