is toegevoegd aan uw favorieten.

De philarche of vorsten-vriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 124 >

dat zou hij moeten af breeken, waare 't dat hii zulke vuë* I Frankrijk komie hebben, he't evenwigt is al Lr, fn\riikm rtant : maar anders heeft Frankrijk alle ove wigt na de vrijverklaring van N. America, en de verdeeling va^Nederlands en Grootbrittanjes belangens, en gelukkig zi n hier alliantie.! tegens te maaken: maar zoo ik door m fne v iendfchap met Rusland en de Republiek van Venetien ^ eene vera.idcr.ng_ ,n de form van 't rijk bedoelde , dan zou 't moogbjk zijn, dat de Koning van-Pruisfen met Frankrijk

Pru fif he 7;:^'"g.lrekken' en "WW* ^ SS ^ruililche K. Majedeit ait gevreest, en in dat geval da

d.spofitte van_ Frankrijk doen toezien, en dit i, alleriaar--

fch.jnel.jkst mdien gij n herinnert het gerucht der pretenfe

nu ing tusfchen-mij en Beieren, wat heeft zulk, in Europa

geklonken; want tot het Cabinet van een Koning kan een

fabel zoo-wel als eene waarheid den -toegang vinden.

iM^v^nT^- Ik ',eb 'voor ee»W maa»den f Augsburg van beden van een aanzienlijk voorkomen, hooren verha len, dat uwe Majedeit en V■Pruisfifche hof te °™ ZZ ï£r ,P'an mu l djk hadden: >««ar,men noemde niet kt datVZ'r echfKwierd d™ «1* toekomend verhaald iets dat ik daar na heb zien gebeuren ■ De K. Keizer. En dat is. •

De Kamerheer. \ Verbond der Hooge Rijksdenden. De R. Keizer. Wierd 'er niet bijgevoegt dat men zich

fe befchSermenR,jk£: PLIC™™ - Eer en Goederen De Kamerheer. Men fcheen , Grootmachtigde , uwe Majedeit eer te duchten: echter was ik ook te zeer verdacht veel te hooren; ja zelfs heb ik niet kunnen verneemen wie die Heeren waaren. ven.ee-

! De ,R- Keize»;. Inderdaad dat verbond heeft mii attent gemaakt: maar gij weet wat van de zaak is, gij weet waarom het rijk zich niet zeer voldrekt op mij verlaat en 't moet u conformeeren in 't belang dat ik heb bet TJrors' Vjijkfche luns te handbavenen, 't is een van de grijsde Stammen des R,,ks het Bronswijkfche huis dat me het £ö verfche in ■ oirfprong niet verfchilt, verliest zich ïn d e oudheid welke het ,ot Wodan doet opklimmen, da is tot eeuwen,voor onze jaartelling. .. '

De Kamerheer Zie daar dan mij docrnwe Majedeit inge-

toe dat de Pm, van Oranje zich teiftont hadt moeten h^nohavenen; hadt zijne Hoogheid in 't begin maai ToéT- ■

Da