is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhaal der verövering van Frankfort aan de Main, door [...] Pruissen, en antwoord [...] op de lasterlyke uitvaringen voor den generaal Custine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ioa X

tien verfchuldigd was, te danken hebbe. De jonge Custine was bedugt, dat hy aan de verbitterdheid der inwooneren van Frankfort, aan devalfche verzekeringen, welke hun door zyn Vader gegeven waren en aan myn onveranderlyk befluit, van de bevelen, welke ik van de Generaal en Chef ontvangen had , op het naauwkeurigfte na te komen , ten Aagt-offer zoude verftrekkeir, dan het was zeer mogelyk, dat de Pruisfifche Generaals van zyne terugkomst by nagt kennis droegen, cn men zou dit zelfs byna moeten gelooven, wyl verfcheiden vyandelyke Legerhoofden, in het vast vertrouwen, dat hy zich nog aldaar moest bevinden, my dit op myn woord van eer afvraagden, en niets, dan alleen myne verklaaring , gevoegd by die van verfcheiden anderen Franfche Officieren, fcheenZ. K. Hoogheid, Prins Lodewyk van Pruisfen , en de Pruisfifche Generaals te doen gelooven, dat hy zich niet onder het getal der krygsgevangenen bevond, gelyk dan ook de navorfchingen, ten zynen opzigte, waar toe in den beginne bevel gegeven was, eindelyk geftaakt werden.

Deze uitweiding, hoe lang dezelve ook fchynen moge, ftaat in eene veel te naauwe betrekking met myn onderwerp , dan, dat ik dit voorval met ftilzwygen kon voorby gaan. Zy betreft eene daadzaak, welke tot verfcheiden wezenlyke aanmerkingen aanleiding geeft: dan, ik ga voord met het verhandelen der krygsverrigtingen.

Des nagts , tusfehen twaalf en een uur, ftclde een Officier, aan den Generaal Kalkreuth afgevaardigd, en gevolgelyk kort na den jongen Custine te Frankfort aangekomen , my een brief van den Generaal en Chef, gedagtekend den 28, ter hand, Deze