Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 231 3™

io d0en ■ Uw K°™S Agis was zwak, nogthancr dient hij U, zelfs in den oorlog. Met één woord ■ zijn 'erdan geene rechten buiten de uwen, en hebben het Kind en zijn Vader hunne rechten niet ?

Maar laten wij hiervan afgaan , en aan LaceJé. «oh dit aangematigde recht niet betwisten. Moet derhalven ieder burger niet omkomen, die dezer Stad niet behaagt? Heeft zij gee„ roggenbrood en eetbaar Jru.d, om het Kin* te voeden tot die jaaren, vvaaria het aan de behoeften der natuure zal kunnen voldoen ? Dat zij dan hetzelve doe vertrekken Ziet «Jaar alles , wat zij zich kan veroorloven, zonder eene fchreeuwende onrechtvaardigheid te begaan. Sparta was de geheele waereld niet, terwijl het alles aan den dood moest overleveren , dat te Sparta niet kon beftaan Het recht, van een burger niet aantenemen , betreft noch het recht, noch de noodzaaklijkheid, om het van kant te maaken.

Men zou, wat de beleediging der vaderlijke liefde belangt, kunnen zeggen, dat de burger, daarin hadden toegeftemd; maar dit konden zij niet doen, en, wanneer zij her gedaan hadden, kon hunne toeftemming, billijkerwijze, geene kracht hebben, omdat zij onwettig en gewelddaad-'g was. Onwettig, omdat de Vader, geen recht over het leeven van zijn Kind hebbende, daarover niet kon befchikken ; gewelddaadig , omdat het ftrijdt met de natuur, dat een mensch zodanig een vérdrag maakt , ten ware het in de onftuimigheid van eenige drift of in eene vervoering gefchiedt, welke hem van het gebruik der reden berooft. Hec kan zijn, dat een jonge Spartaan, den Q 9 man-

Sluiten