is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 440 )-

dronkaarts , dobbelaars , nachtlopers , en wat"

iheer fchenden kan , te zijn. Ik heb eea

taan gekend , die , door de eerfte befchuldiging , fchoon geheel valsch , zijn beftaan verloor, en ten eenenmial ongelukkig wierd. — De tweede befchuldiging heb ik een tweegevecht zien uitwerken , dat het droevig gevoig dier ongepaste drift-involging met zich fleepre , terwijl de eigenlijke uitftrooier van dat kwiüd zich fchuil hield, cn toen hij door meer dan ctfn getuigen ontmaskerd en genoemd wierd, het volmondig ontkende. Vtn hoeveel gevolgen de derde befchulc.ing zijn kan , is niet aftemeten , of te becijferen. — Ik heb vrienden gekend , die elkander belangrijke geheimen mededeelden , die vertrouwen in elkander Hélden , en geflagen vijanden werden , omdat de kwaadfprekendheid één derzelven met een brandmerk van een algemeen liefhebber der Sexe teekende , fchoon men hem niets daadlijks, dan hoogachting voor de bevallige helft vaa het menschlijk gedacht, bewijzen kon. Als het mij geoorlofd was, hier voorbeelden bijtebrengen , die mij van nabij bekend zijn, zou ik in ftaat zijn, te bewijzen , dat meer dan ééne huishouding van mijne kennisfen, op onderfcheiden plaatfen en in onderfcheiden landen , te gronde gegaan zijn , enkel doordien de laster, in dit opzicht , zijn onkruid - zaad in de harten der echtgenooten wist te zaaien ; maar ik zwijg hiervan , niet om de aandookers te fpaaren , want zij verdienden gewis, ten algemeenen nutte, in alle de uitgeftrektheid hunner fnoodheid bekend te worden; maar omdat zij, welken dit ongeluk getroffen heeft,

ge-