Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5" )-

alleen uit verwijfdheid en verwenning. Laat G1j uw kleenen jongen rondlopen , zoveel hij wil en kan: heeft hij lust,' zich te verkleumen, te befneeuwen , of te laten beregenen , laat hem zijn zin volgen : maar laat hij nooit uit uwen mond hooren : ■Ach! wat is het bedroefd weder. enz.

Gewen hem ook niet aan al te warme vertrekken. Ik heb luiden , zelfs geleerden van beroep , gekend, die, midden in den winter, geheele dagen op eeHe koude kamer zittend doorbragten , en insgelijks van de zwaarfte hitte in den zomer niet wisten. Hoe groot is intusfchen hun aantal niet, die liever honger zouden willen lijden, dan in eene koude kamer zitten.

Verfchaf hem ook geduurig eene gezonde beweging. Breng zijn geliefdst fpeelgoed buiten deur op de plaats of in den tuin. Aldaar, iu de Vrije lucht, zij het oefenfchool zijner aangroeiende werkzaamheid. Verzorg hem daar wagentjes, fchoppen, zand, fleen, enz. daar zal hij dan, in drukke bezigheden verdiept, al geheel vergeten, dat het heet, koud, nat of droog is, en dus zal hij al rasch zich leeren verhardeia.

Het gaan is ook eene beweging , die hem dage- lijksch moet verzorgd worden , zoo om zich eerst in het gaan te oefenen, als om zijne kundigheden van allerleie voorwerpen te' vermeerderen , en eindelijk opmerkzaam te werden op de fchoonheid der Natuur.

- Nu nog eenige aanmerkingen over de kleeding der Kinderen en de houding van hun ligchaam , en M m 3 daar-

\

Sluiten