Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C SU )-

tien, en hem een voorbeeld te geven, hoe de onderlinge gefchillen der menfchen , op het gemaklijkst t en zelfs met nut, kunnen bedecht worden ! Welk een offer brengt de, berouw gevoelende, beleediger niet aan het bart, welk voor liefde en vergeeflijkheid ftemt! En, gefteld, wij bereiken door alle onze infchiklijkheid, die oogmerk niet, dan beloont ons nog het denkbeeld genoeg , dat wij onzen pligt gedaan hebben.

Duor deze bereidwilligheid , om ons met onzen vijand te verzoenen, welke, bij eene verftandige behandeling des beleedigers, niec ligt feilen zal, maaken wij ons tegslijk bij veele andere menfchen verdienst. lijk. Daar is nooit eene twist , waarbij niet meer menfchen, dan de twistende partijen, te lijden hebben. Oneenigheden tusfchen echtgenooten, bloedverwandten enz. verbreiden haare onaangenaame gevolgen dikwijls zeer wijd. Kinderen , medeburgers , nabeftaanden enz. zijn 'er altijd in betrokken. Uit ééne rampzalige twist, uit ijverzuchc , liefdeloosheid , wancrouwen, en dcrgelijken, ontflaat niet zelden eene algemeene vervolging. Men geraakt van de eene twist in de andere , en eindige meest dan eerst , wanneer de fchaadelijkheid daarvan beide partijen de oogen geopend heeft. Kan zich de gemoedelijke man hierbij gerusehouden ? Is hij niet veel meer verpligt , ook in dit opzich:, alles ten beste ee keeren ?

2.) Dan, hoe zeldzaam zijn de gevallen, waarin hec ongelijk geheel en al aan de zijde des beleedigers is? Vinden wij niec gemeenlijk, bij een onpar-

tij-

Sluiten