is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiê Over de Kleeding,

meer te dekken , dan zijn lichaam vorderde, en haalde zich , hierdoor , eene verzwakking op den hals , welke hem voor een heir van krankheden va.baar maakte.

De regelen , welken, uit deze leer , voor de opvoeding , voor de genieting der bloote lucht, en voor de kleeding vourdvloeien, zijn , gewis, van een geheelen anderen aard, als men, in 't algemeen, gewoon is aanteprijzen. Immtrs,men zal in dezelven geen grond vinden voor de onvor rzigtige, en roekelooze gewoonte , van de tedere wichtjes , onmiddellijk uit het moederlijk lichaam, in een ijskoud bad te doen ov rgaan, enze , van de eerfte oogenblikken huns levens af, door de guurheden van het faifoen , even als het ijzer door het vuur , gehard te maaken. Even zoo min, zullen deze regelen ons Iecen , om de eerstgeboren zuigelingen met dikke, broeiende , luieren te omzwagtelen , hen voor brandende vuurmanden te ftooven , en onder zwaare, verfmoorende dekkleeden te begraven. Deze leer, de Natuur tot Ieidftar nemende , en gevestigd op de kennis der menfchen, en derzelver verfchillende omftandigheden , neemt,vooral tot de opvoeding, den algemeenen ftaat van verzwakking in opmerking ; zij ziet niet voorbij, dat de verzwakking der Ouders eenen merkelijken invloed heeft op den graad van fterkte der Kinderen, en, uit deze overweging, gevoegd bij de waarneming , dat een eerstgeboren Kind , maanden lang , in de warmte van omtrent 96 graaden is opgefioten geweest, fchrijft zij, in het eerfte tijdperk van het menschlijke