Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J4. Over. de noodzaakklijkheiö

werking, reeds ;aaren te vooren , van het lig» haam weggenomen zijn , en deze verfchijnfelea kunnen aheen uit lighaaralijke omiïandigheeden worden opgelost. Voeg hierbij de ijlhoofdigheid, en tijdelijke krankzinnigheid., doo? koortfi of andere ziekte te--weeg gebragt , en naa het afloopen derzelve wederom opgeklaard , en bijzonderlijk dien ellendigen toeftand der ziel , welke het gevolg is eener dollen honds bee'e: kortom, duizenden voorbeelden overtuigen ons , hoe zeer de ziel tot heure geregelde werkzaamheid eene goede lighaamsgefteldheid noodig heeft.

tusfchen kunnen wij niet voorbij , hier ter plaarfe uantemerken , dat ook, fomtijds , de verftandlijke vermosens van den geest , in plaats van gekrenkt te worden , juist door ziekte aanmerklijk worden opgehelderd. Kinderen, door de zogenoemd f E'igelfche ziekte aangetast , overtreffen doorgaands anderen van gelijke jaaren , niet flechts in leeuendigheid van verbeeldingkracht, maar ook in fchranderheid en rijpheid van verftand. Dat krankzinnigheid van allerleien aart, door heete ziekten , vooral door koorts , volkomen is herfteld geworden , leeren veele geneeskundige waarneemingen. Ol&üs BoRRicHtrs, befchriift de gefchiedenis van eenen jongeling , aan wiens ftomp en on« vatbaar verftand alles vruchtloos was te kost gelegd , en die voor zijnen jongeren broeder , fchoon door denzelfden leermeefter onderwezen , zeer verre zwigten moest ; maar , door eene kwaadanrtige koorts overvallen, naa voorafgegaane ijlhoofdigheid ,

Sluiten