is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best, den Kindermoord? 103

len aanmerken , als eene zwaare' misdaad, en als een teeken van een reeds volbragten, of bedoelden, Kindermoord. Want deze verberging kan , dikwijls , uit zeer onfchuldige , ja zelfs geoorlofcte , gronden ontftaan. Dikwijls weet zulk een Meisje niet juist, of de verandering in haaien toeftand aan zwangerheid toetefchrijven zij. Familieredenen , de hoop , om het Kind voor het oog der wereld te verbergen , en in het geheim te laten opvoeden , of wel alle fchande door een verhaast huuwlijk uitte wisfchen , zijn waarlijk duchtige redenen, welke, zeer dikwijls, het verbergen der zwangerheid kunnen ontfchuldigen.

Uit het aangevoerde fchijut ons, dus, genoegzaam te blijken , dat ook zulk een middel tot het bedoelde oogmerk geenzins toereikend zijn kan.

Het is bekend, dat, in Deenmarken , de dweeperij der Kindermoorderesfen eens zulk een' trap beklom, dat 'er verfcheiden Vrouwen waren, welke het uiteinde dezer overtreedllers zoo opweklijk vonden, dat zij haare zaligheid niet veiliger meenden te kunnen bevorderen, dan, door zich aan dezelfde misdaad fchuldig te maaken , om, door de angften der openlijke terechtltellhg, tot eene allerleevenJigfte bekeering, en, dus, toteen' zaligen dood opgeleid te worden. De wijsheid des wetgevers ftelde dezer dolheid eenen genoegzaamen perk, door eene wet, welke de doodftraf der Kindermoorderes in eene eeuwige gevangnis veranderde. — Otfer het algemeen, zal deze wet, als een middel tegen zekeren graad van dweeperij, bij den Kindermoord nuttig zijn; doch, zij moet te zwak zijn, [H]4 om