Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Weemeénbndè raad

denken vatbaar , aan de hand van bekwaame leidslieden, de voorwerpen, die hem omringen, op derzelver waaren prijs leere fchatten , en alzo werkzaam zij tot zijne waare belangen ! Wij verheugen ons , mijn Heer, dat ook in U de voornaamfte kracht uwer natunr nog leevendig is. Wij belooven ons , en durven U dit, op goeden grond, verzeekeren , dat Gij zult zegepraalen , wanneer het U eenmaal ernst is , om te overwinnen. Het befef van edeler gewaarwordingen , wanneer Gij U in den kring van edeler voorwerpen bevindt ; het befef, dat Gij U kunt onttrekken aan een gezelfchap , waarin de mensch zich tot het dierlijke geheel vernedert — dat Gii naar een' beter kring kunt omzien , om waare genoegens te fmaaken , en U te verlustigen in hetgene rondom Ü is : dit boezemt ons hoop in , dat Gij eenmaal den waaren weg zult inflaan, waarop Gij zult kunnen zeggen: ik heb den ftrijd gewonnen ! — Dan , ter zaake. Gij begeert onzen raad, en dezen willen wij u zeer gaarn mededeelen , te meer, daar dezelve zeer eenvoudig is , en dus zo veel te gemaklijker kan worden opgevolgd.

Uit uwen brief vermoeden wij , dat Gij U in zulke omftandigheeden naar de waereld bevindt welken wij gewoon zijn gelukkig te noemen, juist omdat wij vooronderftellen , dat hij, die .in ftaat is , veele genoegens te fmaaken , niet dwaas genoeg zijn zal , dezelven ligtvaardig over het hoofd te zien , of van de hand te wijzen ? En Gij evenwel , gij ondervindt dagelijks iets ledigs rondom

Sluiten