Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

SLEUTEL der

gepertreert overfpel , overéénkomftig het gevoelen der meeste Rechtsdoctoren, en byzonder volgends de leer van damhouder, Pracïyk Crimineel, cap. 82, voor een volmaakte reconciliatie en ftilzwygende kwytfchelding aangemerkt , ten zulken efFecle dat iemand naderhand in het praifupponeerde geval tot disfolutie van den huwejyksband willende procedeeren, om voorgemelde redenen , is onze Rechtspleging niet zoude worden geadmitteerd , zo als in diergelyk geval by het Hof van Friesland, is verftaan geworden, gelyk zandkr , lib, 2, tit. 6, def. 2, volledig aanhaalt, waartoe onder anderen met veel applicatie zoude kunnen worden bygebragt de beüisfende rechtsgronden , vervat in de lex. 13, § 10, alsmede in de lex. 1, cod. ad leg. jul deadult. : 4.) vervalt het recht wegens een actie in cas van disfolutie, fpruitende uit overfpel, doorprejcriptie, of verjaaring , wanneer de geoffenfeerde , of 011fehuldige party , geduurende den tyd van vyf jaa* ren, na dat de echtbreuk gedelinqueerd, en ter zyiier kennisfe gekomen is, de zaak onvervolgd heeft gelaaten , uitgezonderd in zulke finguliere voorvallen , alwaar een abfolute onmogelykheid refideerde, om de aanklagt eerder te hebben kunnen doen, of de actie in cas van disfolutie voor den competenten Rechter te hebben kunnen inftitueeren , het zy door uitlandigheid naar de Oost- of VVest-lndiën, of andere wettige verhinderingen , waarvan op een voldoende wyze in rechten moet blyken, tot welke

Sluiten