Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 VERZAMELING van STUKKEN,

ick heb met geen Militie te doen; de Jager fpecialyck heeft gefeydt, indien liet my was gebeurt , ick hadde hem al in de ribben gefchootem: daer op de Soon van den Commandeur antwoorde , indien den Boer' de Snaphaen niet vast hadde gehouden , hy hadt al kout geweest. Dat defelve drie Perfoonen in het weghgaen, feyden , wy fullen gaen leggen wachten in de Boonen, en hem evenwel om verre fikkien: daeromme de voorfchreve Weduwe dien naermiddagh hare Paerden niet heeft derven laten wereken.- Dat de Jager in de dreve van de voorz. Hofftede tegens figh felven feyde, hadt ick daer geweest, het foude anders gegaen hebben.

Dat defelve Soon van den Commandeur op den Hof van Mr. Pietcr Capron, Schepen van den Lande van Hulfter-Ambacht, buyten de Bagyne poort, daer Wilhem van Roon op woont, een kleyn Keffertje mede heeft doodt gefchotcn , ende als den voornoemden van Roon fyn ongenoegen daer over wilde betoonen, dc Soon van den Commandeur van Hil, hem op fyn Hof bcdreyght heeft, indien hy fyn backhuys niet Meldt, dat hy hem oock wel op den huydt foude branden.

Alle defe dingen in dier voegen als hier vooren is verhaeldt, gepasfeert zynde, foo komt de Magiftraet van Hulfter-Ambacht met de uytterftc bevremdinge tc vooren, dat den Commandeur van Hil figh wederom by Requeste aen haer Hoogh Mog. heeft geaddresfeert, omme als noch voldoeninge te hebben van derfelver Refolutie van den negen en twintigften Augus.ti 1699.5 dan alfoo die Refolu-

Sluiten