Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »8 )

<lcn eenigzints ter contrarie van dezen zouden mogen dienen , ende bczonder den regten zeggende, generatie , renunciatie , geen plaets tc hel ben , daer en zy eerft fpecjael voorgegaen.

24. Ende tot meerder vaftigheyd , zullen Je Heeren Stad-houdcren van de voorfz. Provintien die nu zyn , ofte naemaels komen zullen , mits-gaders alle de Magiftraëten ende Hoofd Officiers van iegclyke Provintie, Stad ofte Leden van dien deze LTnie , Confederatie , ende een ieder Artikel van dien in 'tbezonder , b*y Eede moeten beloven nae te zullen gaen ende onderhouden , deen nae gaen ende onderhouden.

25. Insgelyks zullen de zelve by den Eede moeten beluien te onderhouden alle Schutteryen , Bröedérfchappen ende Colïegien die in eenige Steden ofte Vlekken van deze Unie zyn.

26. Ende zullen hier van gemaekt worden Brieven in behoorlyke Forme die by de Heeren Stad-houders ende die voornaemfte Leden Steden van de Provintien daer toe fpecialyk by de andere gerequireert ende verzogt zyn de bezegelt ende by haer-luyder refpeelive Secretarifen onderteekent zullen worden.

Deze voorfz. Poiné en en Artikelen zyn by de gedeputeerde van de Landfchappen Geldre en de Graefschap Zutphen onder-fchreven , en namentlyk by myn Heer Graef Johan van is'af-

Sluiten