Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

05)

,, „ van die kluisters, die hun verhinderd hebben, „ „ om iets buiten den Lieutenant-Stadhouder te „ „ doen? is het genoeg, dat ik eerlang alle mijne „ „ medeburgers , zender onderfcheid van Gods„ „ dienst, die ampten zal zien bedienen, daar men „ „ zoo willekeurig en onrechtvaardig meê geleefd* „ „ heeft, en daar wij boven anderen het eerfre „ „ zo niet het eenigfte recht op hadden ? is het <*e„ „ noeg, dat ik den burger hoofd voor hoofd ge„ „ wapend zie, cm eiken dwingland, die hem'te „ „ na komt, onder de oogentc zien? is het genoeg „ „ dat ik dit alles te gemoet zie, zoo ik geene yas„ „ te verzekerdheid heb, dat het zoo zal uitvallen

„ ,, als het fchijnt te beloven? — maar Krelis!

„ Krelis! de ondervinding, de ondervinding!

„ „ Krelis. Hoe! Lou-buur! gaa je nu heen, „ j, nu ik je het meest van noden heb?

„ ,, Lou. Morgen {preek ik uw weer ■ 'J,

,, „ nagt Krelis!" " n -

„ Detwede zaak,die je ook vooraf weten moest

„ ben ik nu vergeten ik zou het wel kunnen

„ verzinnen , zo is 't niet, maar ik zal het lievst „ op een ander tijd doen , ik hou wel van uitftel„ ft», overnemen, in advijs houden 3 en diergelijke „ omwegen of langwijligheden meer , zij hebben „ zo iets van het Majeftieitfe! vat je 't? wat dunkt „ u, fpecltmijn memori mij niet ai mooije parten?

„ Zo een heel gefprek van Lou en Krelis ! .

„ of begin je al lont te ruiken, mijnheer! wil

„ ik het je maar zeggen, wat ik opgeloopen hebr-

v het moet 'er tog eens uit kom aan!

B S „ Gis-

Sluiten