Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 1 >

Edele, Geftrenge, Vroome,

Onze Lieve Getrouwe 9

TT Aar Edele Mogende de Heeren Gedeputeerden van Haar Hoog Mogende tot de directie ad interim over de Colonien van den Staat in America, Ons op den 25 July laatftleeden verzocht hebbende, om de Troupes dewelke van de geweeze Weft-Indifchc Compagnie pp den 1 January dcezes jaars in dienft van Haar Hoog Mogende zyn overgenoornen, en zig by continuatie in de voorfchreeve Colonien bevinden, te doen recruteeren, ten einde dezelve vervolgens te doen formeeren, de Infanterie in drie Battaillons elk van vyf Compagnien, en de Artillerieën in twee Compagnien; hebben Wy goedgevonden de Manfchappen provifioneel voor de Infanterie daar toe nodig, te trekken uit de Nationale, Duitfche en Waalfche Battaillons van de Armée van den Staat.

Wy zenden UE. hier nevens de Copicn van de Ordres welke Wy tot dien einde hebben gegeeven, tot UE. narigt en informatie, als mcede de Órigincclen om dezelve te extradeeren aan de Colonels Commandanten of commandeerende Officieren van de Regimenten of Battaillons van UE. Garnifocn, en om zorge te draagen, dat aan den inhoudc van dien ftiptelyk werde voldaan, verwachtende van UE. een exact rapport van de executie van deeze ordres.

En dewyl Wy tot voorkooming van defertïe, goedgevonden hebben deeze Manfchappen te Water te doen tranfporteeren naar derzelver Vergaderplaats, hebben Wy by Onze bovengemelde Ordres de refpeclive Commandanten der Regimenten of Battaillons aangefchreeven, dat de gedetacheerde Manfchappen van de Battaillons op de nc-

VIII. DEEL. A vcns.

Sluiten