is toegevoegd aan uw favorieten.

Almelosche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Almelofche Oudheden. 121

(onderftond) Ter Ordtie. van Burgemeefteren ende Gezwoorene Gemeente (was get.) G. H. Hein Secret. (Copie van bovengem. Refolutie)

Alfoo op de gewoone jaerlykfe Keurdag van Petri den 22 deezer teffens koomt in te vallen, dien van de Staeten deezer Provintie uïtgefchreeven en extraordinaires en plegtigen verbod .Boet-j, Vast-, en Bede dag, ende het niet gevoeglyk vinde, foo op den dag van te vooren, als op den 22 Febr. daags daar aan volgende de gewoone keur van de Borgemeefteren ende Gemeensluiden van deeze Stad Almeloo te laaten gefchieden, als wel voornaamelyk en in het byfonder gefchikt en verordineert,'zo tot een Christelyke voorbereydinge als tot eene plegtige afzonderinge an Godsdienst oef. feninge op voorf. extraordinaires Gróote Vast-, Boet- en Beede dag:

Soo is 't dat ik ondergf. Graaf van Rechteren \ Vryheer van Almeloo, om voorf. redenen ende ten einde deeze goede voorneemens , door geene andere wereldfe verrigtinge en beefigheeden moogen geftremt endegeinterumpeert worden, hebbegoedgevonden de voorz. gewoone Keur daagen, foo anders op den 21 en 22 deezer ftaat gehouden te worden, voor deeze keer te prorogeeren, endeteverfchuyven tot den 23 en 24 deezer maant February om alsdan nae gewoonte gehouden ende gecelebreert te worden, het welke als dan zal gehouden worden van het zelve effect efficatie ende kragt als of op den 21 en 22 deezer gefchied waare, edogcitraconfequentiam ende buiten eenige de minfte prejudicie voor het toekoomende. Werdende den Secretaris Hein gelast, om deeze myne genomene Refolutie, in tyd, aan de Burgemeefteren en Gemeenslieden deezer Stad te Communiceeren, en teffens in het. Keur Protocol der Stad Almeloo te doen infereeren, gelyk daer van ook de regiftratie ten Protocolle van H 5 den