Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Almelofche Oudheden, 2ai

Accoïdcen met het in 'n Archief van den Huize en Heerlykheid Almeloo berustende

E, Dull.

. D. 410. Cppia.

Extract uit het Register dar Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staten van Q~ verysfel,

Campen den 22 April ijst.

De Heeren de Droste van Twenteen andere Haai? Edele Mogende Gecommitteerden tot het exami? neeren van de Requeste aan Ridderfchap en Steden gepraefenteerd door F. L. van Thouars Heer van. Bellinkhof den 19 Maart deezes jaars neffens het berigt van de Heere van Almelo, daar op ingevolge en ter nakominge van het apoindtement op dec zelve Requeste, ingezonden, met de bylagen var; dien, hebben ter vergaderinge gerapporteerc, da£ by examinatie van dezelve ftukken niet hadden ger vonden hoe veel dienften Welgem. Heere van Almelo van de boeren of meyeren onder de Fleer!;!;, heid Almelo wonende komt te pretenderen, dar. overfulks van advife fouden weezen, dat van welgem. Heere van Almelo voor en «leer op de boven* gem. Requeste en berigt te dispopperen, zopdeba,. hooren te worden gerequircerd, om aan de Heerei» Ordlis Gedeputeerden in te lenden eeq memorie of fpecificatie van de dienften dia van gem. Meyeyefj. fuftbrefiK aan hem te Compctepren pf gegr^ftepfj. f;e moeten worden, en by aldien dezjelyp rnepfdey

mogtea zya* sli dis m de Prgymk 4§qv Ü9 hgw»

Sluiten