Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft HET ZANGERESJE

By uw, leezenswaarde Boeken , Schatten van het edel brein, Kan ik ruimer wellust zoeken;

Wat is uwe blydfchap rein! Dierelyke minverinaaken

Zyn één oogenblik van zoet; Doch al' wat zy na doen fmaaken Is een eeuw van gal en roet. De vruchten der Dichters Behaagen my *t meest, Zy (trekken verlichters Voor mynen geest.

In myn dichtcel neêrgezeten, Opgetoogen door den toon Van Bataaffche puikpoè'eten,

Voeld myn ziel het waare fchoon Van haar Goddelyke zangen;

Dan ontvonken zy myn vuur, Niet het vuur van min verlangen: Neen een* gloed van beter duur; Dan voert het vermoogen

Der ftreelende kunst, Myn ziel naar den hoogen, o Hemelgunst!

Laat

Sluiten