Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het Nomen, byzonder het Subftantivum. 25

Singularis der uitgangen us en urn. N. us: Servus de Haaf N. um: Ovuni het ei

G. i: Ssrvi des flaafs G. i: Ovi van het ei

D. 0: Servo aan den (laaf D. 0: Ovo aan het ei

Ac. um- Servum den flaaf Ac. um: Ovum het ei *. *' Serve flaaf! V. gel. deNom, gel.deNom. ei!

gel. deDat.iVvj.van den flaaf. ^0. gelyk de DaJ. van het ei. Plural.

N. i: Servi de flaaven N a. Ova de eijeren

G. orzz>zz: Servorum der flaaven G. onz;u Ovorwn dsr eijeren D. is: Servis aan de flaaven D. is Ovis aan de ^e. o.r: Servos de flaaven ift,alsde Nom.Óvadé /< als de^Vo;;a. als deiVom. flaaven! V. kis deiVom. als dttVomïèijeJr'.! als de Z)af. Servis van de flaaven^, als de Dat. Ovis van de eijer. Dus gaac ook dominus de Dus gaat ook fcarnnum lieer, bonus, malus cet. de Bank, hngum cet.

Not. 1) Sommige woorden in er behouden in Genitivo de e voor de r, gelyk pzzer , adulter , focer, gener , Liber Bacchus, presbyter, Cekibcr, en liberi de kinderen, (eroook fommigc adjecïiya, gelyk i;'/>er, profpn-, fezzer, mifer, /acer, gibber en de Compofiia in /er en gêf., gelyk frdgifer, armiger cet. De overige woorden werpen deeze * weg, Dexter heeft feri en tri.

2) Sommige Nomina propria in er eindigen ook in i«, gelyk Evander en Evandrus, van daar in Vocativo Evander en Evandre.

3) De Adjeïïiva unus, folus, cet. hebben in Genitivo ius, in Dativo i; daarvan hier onder by de Adjecllva.

4) De Vocativus is' gelyk aan den Nominativus ; alleen us heefc e. Doch de Nomina propria in ius, werpen, als zy Mtbflantiva zyn, deeze e weg, gelyk Virgüius, Virgili in plaats van Firgilie, dus ook Georgius Georgi, Caius Cai' (van twee lettergreepen), Pompeius Pompei. Maar als zy Adjetïiva zyn , behouden zy de e, gelyk Cynthius Cynthie cet. De woorden in feï\,'die geene Nomina propria zyn, behouden ook de e, gelyk Jiuvius, fluvie, pius, pie: doch filius heefc fili, genius geni. Meus heeft mi: Dezzj- heeft deus.

5) De Nominativus Plur. heeft i en neutr.a; behalven ambo en duo, welke 0 hebben. Dat locus, fibilusiucus in plur. i en a, carbafus carbafa en coelum coelP hebben , zie boven g. 3. n. IV.

6) De Genitivus orum word fomtyds in zi;n faamgekrokken, gelyk dcüm, fefiertiüm, numüm.

7) Duo ca ambo hebben h Dativo en Ablativo Plur. obus,

Sluiten