is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van staats-stukken, betreffende het daarstellen van eene Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Tydperk. — No. 20. 7*

niet uit de Burgers, die om heerschzugt en geweld hun Vaderland verlaaten hebbende, daarin zyn terug gekeerd, en weder hunne vaste wooning genomen hebben.

10. Alle Stemgerechtigden zullen hunne ftem in eigen perlöon uitbrengen, ter plaatfe waar zy hunne vaste wooning hebben, zullende de Guarnifoenen niet voor de woonplaatfen der Militairen gereekend worden, ten zy dezelve tevens hunne vaste woonplaats zyn; en zullen de Militairen, om reden van ftemming hunnen post niet verlaaten, of zich uit hunne Guarnifoenen, na hunne vaste woonplaats begeven mogen.

NB. In dit geval worden alleen de Nationaale Regimen>' ten voor Militairen gereekend.

11. Van het Stemrecht zyn uitgeflooten:

A. Allen, die om verkwisting of wangedrag onder Curateele ftaan. Ook alle Banqueroutiers of die Beneficie van Cesfie verzocht hebben, of welker Boedels aan Defoiate Boedelkamers gekomen zyn, of die accoord met hunne Crediteuren gemaakt hebben, en door geene Rechterlyke daad gerehabiliteerd zyn.

B. Allen, die in Wees-, Arme-of andere Godshuizen worden onderhouden, en die uit de ArmeKasfen in het laatfte afgeloopen jaar, te rekenen tot den dag der oproeping, langer dan drie maanden zyn bedeeld geworden.

C. Allen, welke uit hoofde van Rechterlyke V011nisfen en Uitfpraaken voor eerloos moeten gereekend worden.

D. Allen die op befluit van den Rechter gevangen zitten (d). Allen, die door eenig Rechterlyk Decreet onder vermoeden van misdaad gebragt zyn ; en allen , tegen welken op publieque

au-

00 Het plan door de Rapporteurs ter Vergadering van Holland ingebragt, behelsden alléén deeze woorden: het ©verige is er na de deliberatiën over dit point bygevoegd. £ 4