is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van staats-stukken, betreffende het daarstellen van eene Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 Verzameling van Staats ■ Stukken,

derwerpende voords deeze hunne Bedenkingen aan het oordeel van deezen Raad.

,,N' S. Na het opftellen deezer Bedenkingen zyn aan Uwe Gecommitteerden ter hand gefteld: Confideratien op net Concept -plan ter Algemeene Oproeping enz. door eenige Burgers en onderteekend door den Burger g. c. h arms en. Uwe Gecommitteerden hebben terft'ond deeze Confideratien in overweeging genomen, en zich verheugd, dezelve in de hoofdzaak zoo zeer inftemmende te vinden met hunne bedenkingen, alleen dat in de opgave van een plan tot byëenbrengingeener Conftitueerende Vergadering, of Commisfie, tot het ontwerpen eener Conftitutie, eenige byzonderheden voorkomen, doch niet van groot aanbelang, welke van het Concept door Uwe Gocommitteerden boven opgegeeven zouden verfchillen. Uwe Gecommitteerden hebben geoordeeld,met beeter te kunnen doen, dan de wemelde Confideratien hier nevens als eenBylage te voegen en ter Tafel van deezen Raad te brengen f»; te meer dewyl Uwe Gecommitteerden niet weeten, of hun voorfiag nopens zoodanige Commisfie in aanmerking zal genomen worden; in welk geval een plan omtrent dezelve behoorlyk uitgewerkt zou moeten worden , waar toe voor het tegenwoordige hun last zich niet uitftrekte, doch waarbymen de gemelde Confideratien benevens die van Uwe Gecommitteerden} in overweging zoude kunnen nemen.

(Was geteekend)

van nes van meerkerk^

a. j. van mansveld,

y. van hamelsveld,

joh. r o b o l.

(w) Deeze Confideratien zyn afzonderlyk geplaatst in een Extra -Nommer van den Post van den Neder-Rhm. en dus voor elk Burger te Jeezen.

XXIX.