Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£32 Verzameling van Staats• Stukken,

fchappyen, door een Bondgenootfchappelyk Beftuur niet zouden kunnen worden bereikt; de gezonde reeden, de ondervinding, en de gefchiedenisfen van onderfcheidene Volkeren, leeren immers, dat der Burgeren vryheid, Iyf en leeven, eer, goederen en onderlinge verbintenisfen, in eene ftederative Regeering door eene goede Juftitie en Politie kunnen worden beveiligd.

De luider van onzen voongcn welvaart, door Landbouw , Koophandel, Zeevaart en veelvuldige Handwerken verkreegen, bewyst, dat geen Nationaale Conventie noodzaakèlyk is, om een Gemeenebest van vereenigde Volkeren groot te maaken.

Maar als wy het oog ftaan op de fcharkisten van den Staat; als wy de enorme fchulden van alle de Provintien in aanfehouw neemen; als wy de Finantien van dit Gewest overwegen; als wy bereekenen wat 'er binnen korten tyd moet worden opgebragt; als wy den intgeputten ftaat van 't Land, en van de byzondere Ingezetenen nagaan, daar zoo veele weduwen, wezen en grysaarts , die anders gegoede perfoonen waren , thans zugten, om dat hunne fondfen op de. Provintie cn andere publieke Kasfen geplaatst, renteloos liggen; als wy de akelige gevolgen van deezen toedand1 ons voordellen, dan ontzinkt ons de moed , dan zouden wy byna eene ineenfmelting van alle publieke zaaken noodzaakèlyk achten.

Edoch , de zaak wel ingezien, zal men door het vermengen van gezag, door het zaamenfmelten van fchulden en lasten, de geldmiddelen verbeteren?, zou men niet, op voorbeeld onzer Voorouderen, tot geëvenremgde algemeene belastingen kunnen overgaan , en hier door de haatelyke Quotes vermyden?

Zou men niet alle perlbneele lasten over de geheele Republiek, op eenen gelyken voet kunnen heften, en de grondlasten, volgens eene berekening van derzelver waarde of vvinstgeeving, kunnen egalifeeren gelyk nog eem'gzints in deeze Provintie, mefopzigt tot Landeryen in de zoogenaamde boeren- of gebruikers lasten plaats heeft? en zouden dan dooreen eenvoudig gecombineerd Beduur, de zaaken van het FihanUeweezen niet even zoo goed, ja misfehien beter worden

Sluiten