is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren, te vereeuwigen C§); of door, met behulp hunner fchatten, een overwicht op de beurs, invloed op de binnenlandfche geldheffingen, en op de buitenlandfche fondfen en negociatiën te maken ; zoo dat en 's lands Beftuurders en de vreemde Mogendheden genoodzaakt werden bij hen ten offer te komen, en zich door hen de wet te laten voorfchrijven ; het geen een nieuwe, fchoon fchandelijke, bron van knevelarij en agiotage voor hen werd. — Bij hen, die niet inj deze zamenzweering deelden, werkte het Egoïsme geheel anders. Geene uitzichten hebbende op de eerfte waardigheden van den Staat, vergenoegden zij zich met onder hunne medeburgeren te primeeren, door den naam te hebben,dat zij de rijkften van hunnen oord waren, en hunnen kinderen eene goede fluiver natelaten. Deze lieden — en zij maakten verre het grootst getal onzer vermogende voorvaderen ui» — verborgen hunnen gekwetlicn hoogmoed onder het hulfel eener deftige, doch eenvouwige, kleding en levenswijze; zij zochten te fchitteren door weinig fchitterends te vertoónen; hun burgerpakjen bedekte een hart, even trotsch als dat van den aan zienlijk iten Staatsman ; en men kon hunne eigenliefde niet fterker ftreelen, dan door, op het gezicht van hun gemeen - burgerlijk voorkomen, den vreemdeling te vragen: „ Zoudt gij het dien man aan-

„ Zteftj

(0 Men denke hier b. v. aan den zoogenaamde^ :%ïennonieten- of Mennisten-Hemel.

"' ■ O 5