Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 225 3-

wicfiten; zich vet te - mesten met het goed vari weduw en wees; liuuwlijken aantegaan uit loutere eer- of belangzucht-, zonder liefde; zonder Itandvastigheid ; trouwloos zijn woord te breeken , zijne beste vrienden opteofferen , zijne grootfte weldoeners te benadeelen; alles, tot zij~ ne eer en geweten toe, veil te hebben; over de onrechtvaardiglte zaaken in pleitgeding te treden, en het zijner partij door duizend fnooda uitvluchten moeilijk te maken ; de zamenleving door achterklap- en-valseh getuigenis te vergiftigen.; in. ftaatsomwendingen zich te plooien naar de bovendrijvende partij , misnoegen onder het volk te zaaien, aanhang en cabalen te maken; te zwetfen van Vaderlandsliefde, en zich te onttrekken, zoodra; het op daadzaken aankomt; alles in rep en roer te zetten, en de grootfte wanordes aanterichten, om dat men. naar een ambt of post, naar aanzien en gezag hongert ; zijne fchuldeifchers te ontduiken döör allerleië listen , en ten koste van het algemeen zich vet te mesten, of zijne ontredderde zaaken te herftellei» ; bondgenoten en medeburgers te vleiën, tot men is daar ;men zijn wilde, en-na>derhand beiden den rug toetekeeren, om wilkeurig te handelen ; voor de ééne partij te fchijnen, en met de andere te heulen ; te veinzen j wanneer men oprecht fchijnt; te zwijgen, wanneer men fpreken moest; te ftreelen de geenen die men haat; zijne vijandfchap te verbergen achter eene batterij van plichtplegingen ; het verderf te bereiden voor hen , weiIÏL Stuk. F keef

Sluiten