is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V!E(l VERHANDELINGEN*

44?

Verhandeling begeercn. Zeer juist vinden wij Van

hem opgemerkt (B/miz. 20e) dat bet verval in den Openbaren lierdienst mede moet toegekend worden aan de gebrekige onderwijzingen van bet opkomend geilacht; en aan de verkeerde gewoonte, om kinderen, te vroegj en eer zij bezet'van Godsdienstoefening hebben, ofdeil Leeriinr kunnen nuargaau, reeds mede iu de Godsdienftige Vergaderingen te nemen * 't welk natuurlijk verveeling baart , en tegenzin inboezemt. — Wij hadden gedacht onder de voortjagen ter verbetering iet te zuiden vinden, hierop betrekkelijk, ~ doch dit niet vindende, flaan wij daartoe voor Godsdienstoefeningen en Leerredenen * of Gefprekken naar der Kinderen vatbaarheid,— die reeds op fommige plaatfen in gebruik zijn» — De vraag , of men Vasté' cn op eene Jaarwedde be-.roepen Leeraars zou kunnen ontbeercn , wordt met neen handwoord: — de zwarigheden hier tegen zijn wel ontwikkeld. — Evenwel wenscht hij eenige verandering ten opzichte der Leeraaren. Hij wil, dat zonder hun i:'t. boven menschüjks toe te fchrijven , men hen met onderfcheiding en aanzien behandele : zullende dit zeer veel ftrekken , om ook de Godsdienstoefeningen eerwaardiger en aehtbarer te maken. -- - Ten dien einde oor* deelt hij best bevorderlijk , het verhogen der Jaarwed* den, ten einde elk Leeraar als een fatfoenlijk'man uit zijne bediening leeven kunne : doch 'er worden geene middelen tot dat einde voorgeflagen , uit hoofde van de onzekerheid, waarin de Schrijver nog was, omtrent de befebikkingen over de geestrijke goederen. Verder wil hij aan de Leeraars een bijzonderen titel en perfoouiijke voorrechten fchenken , én zekeren rang , geëvenredigd aan de talrijkheid zijner Gemeente toevoegen. Eindelijk een naauwkeurig toezicht op de zeden der Leeraaren. (Het eerfte en derde middel komt ons toereikend voor,doch bet tweede zou misfehien voedfel geven aan trotschheid en Geestlijken hoogmoed: — en de groote deugd van nedrighcid , bij den Leeraar zoo nodig , uitdoven. Daar te boven zou men langs dien weg het biigeloof iu de hand werken. De domme menigte zou lie;t gevaar lopen, om juist dat bovenmenschlijke, 't welk B. vermijden wil , den Leeraaren toe te fchrijven. En hoe veele zouden zich dit laten aanleunen;. — Omtrent de Kerkgebouwen en derzelver fteradei/is hij uitvoerigOnder anderen tkiat hij voor, om l'raaije fehilderijën op

- NIEUWE VAD. BIBL. II. DEEL. NO. 10. Ff lp