is toegevoegd aan uw favorieten.

De politieke opmerker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C so6 )

Niemand kan ontkennen, dat een provifioneel befiuur alle gezag en invloed moet bezitten, die ooit her meest gewettigde Volksbeftuur zou kunnen bezitten. Provifioneel ftaat uiet tegen over vfüief. — Maar aan den anderen kant behoort er toch eene bepaaling bij , naamlijk in die dingen waartoe zij geroepen zijn. Dit laatlle bepaalt niet gezag en invloed op zich zelve, maar beperkt flegts den kriüg vau werkzaamheden. Wat is toch anders de reden waarom de voorgaande Amfterdaaifche Municipaliteit deze en gene voorftcllen des Volks van de hand gewezen heeft, en dezelve liever wilde overlaten aan haare Opvolgers, dan om dat zij begreep, dat juist hier het onderfcheid fchuilt tusfchen provifi'-neel en welk woord zal ik hier bezigen .... cotiflieutiontel gewettigd — gebejlendigd. —

Bij deze beperking is het volftrekt nodig, dat het provifiareel beftuur fpoedig werke op den aanleg van oorfprong. lijke Grond- of Volks - Vergaderingen.— In deze moet de gewettigde form voor 't navolgende bepaald worden, hoe ipoedigcr dit gefchiedt, zo beter is het. En indien er als dan dingen voorkomen, waarover men nodig oordeelt den wil des Volks te raadplegen, men kan terftond tot deze den toevlugt nemen.

Hier komen eenige bedenkingen voor mijnen geest. Men heeft in Amfterdam zo fterk er op gedrongen , om deze en gene Ambtenaaren van hunne posten te ontzetten. Was dit de zaak van een provifioneel beftuur'? - Ja en neen! —■ Indien het bekleeden van den post waarin zij gefteld waren , van weinig of geen belang was, op de publieke zaken, en op den tegenwoordigen toeftand, wel laat de man dan nog voor dien tijd dien post bekleeden: maar van een geheelen anderen aard is, wanneer hij door zijn ambt invloed op de rust, op de orde, op de veiligheid, of op de algemeens belangen op den tegenwoordigen toeftand van zaken heeft Van der spiegel in 't beftuur te laten, zou een onvergeeflijke zonde gewe;st zijn. — De remotie van boers, kluit en pestpl was niet minder nodig. — Zoda. uige behooren in den fchadelijken invloed, welken zij hebben